• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Mesztegnyő-Marcali kerékpárút kialakítása

ERFA logoKedvezményezett neve: Mesztegnyő Község Önkormányzata

A projekt címe: Mesztegnyő-Marcali kerékpárút kialakítása

A szerződött támogatás összege: 525 000 000 Ft

A projekt összköltsége: 525 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010

A tervezett befejezési határidő: 2023.09.30.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A projekt a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

A projekt az alábbi, 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységeket tartalmazza: A) b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: d) Nyilvánosság biztosítása.

e) A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása a Felhívás 3.4. pontja szerinti feltételekkel.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

D) Kapcsolódó tevékenységcsoport

1. Önkormányzati és vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása, amennyiben a beruházás megvalósításával a fenntartható közlekedést szolgáló cél valósul meg a Felhívás 3.4. fejezetének D) d1) pontja szerinti feltételekkel.

3. Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:

- Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építése, beszerzése, elhelyezése,

10. A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvízelvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet, stb.), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése

Felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása: a projekt tevékenységei nem állami támogatási kategóriába tartoznak.

Tartalmi értékelési szempontok:

1.1 A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul.  A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához.  Az intézkedésben olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulhatnak meg településeken, és vagy települések között, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és / vagy az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez.: Megfelelt.

1.2 A beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. Megfelelt: Marcaliban található munkahelyeket a mesztegnyői és kelevizi munkavállalók kerékpárral is biztonságosa elérhetik, ezzel elősegítve a foglalkoztatást, ösztönözve a gazdaságot.

1.3 A projekt nem tartozik a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pontjában felsorolt kizáró okok alá: Megfelelt.

1.4 Kiemelt projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt.

Az illeszkedés a megalapozó dokumentumban szöveges formában kifejtésre került. Az adott területi szereplő területi kiválasztási kritériumok szempontjai jelen felhívás terület-specifikus mellékleteinek a 4.4. pontjában találhatóak.

Megfelelt minősítés csak akkor adható, ha a támogatási kérelem valamennyi szempontnak megfelel.

Standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést szükséges adni: nem releváns.

2.1 A projekt a felhívás 3.1 Támogatható tevékenységek pontjában felsorolt tevékenységeket kívánja megvalósítani.

Amennyiben az értékelés részben minősítésű, a nem támogatható tevékenységeket törölni szükséges a projektből a támogatási szerződés megkötéséig: megfelelt.

2.2 A projekt megfelel a felhívás 3.4 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek: megfelelt: A felhívás 3.4 pontban foglaltak alapján került a pályázat összeállításra.

2.3 Kerékpárosbarát fejlesztés esetén bemutatásra került a beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajz vagy nyomvonalterv a felhívás 3.4 a19) pontjában meghatározottak szerint (pl.: kerékpárosbarát településrészre, kerékpárosbarát településre, vagy településeket összekötő kerékpárforgalmi útvonalra vonatkozóan). Megfelelt, csatolásra került.

3.1 Az egyes mérföldkövek egymásra épülése és tartalma logikusan felépített, a felhívásban előírt feltételrendszer teljesülését előrevetíti, lehetővé teszi.

Amennyiben az értékelés részben minősítésű, a felhívásnak megfelelő mérföldköveket a támogatási szerződés megkötéséig szükséges megtervezni.: Megfelelt, lásd adatlap mérföldkövek.

4.1 Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.: nem releváns

4.2 A beavatkozás tárgyát képező ingatlanok tulajdonviszonyait a támogatást igénylő bemutatta.: részben megfelelt

5.1 A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.

A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével.

Ezért a beavatkozás tervezése és megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak legyenek. Ezért a gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítását is tervezni szükséges a beavatkozásokban. Az egyes közlekedési módok tervezésének az elhagyása akkor lehetséges, ha az adott beruházásnak ilyen közlekedési mód felülete vagy útvonala egyértelműen nem a része.

Projektötlet esetén fentiekről a támogatást igénylő az adatlapon nyilatkozik, részletes projekt esetén a feltétel teljesülése a megalapozó igazoló dokumentumokban, és a műszaki tervekben kerül ellenőrzésre: megfelelt, nyilatkozunk.

5.2 A beruházásnak szemléletformálási elemet is tartalmaznia kell a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése érdekében. Megfelelt.

6.1 A beruházásnak hozzá kell járulnia a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelmet kapnak. Megfelelt.

6.2 A beruházást úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a beruházás megvalósítása ne vezessen a környezet indokolatlan - szükséges mértéken felüli - károsításához. Megfelelt

7.1 A beruházás nem pontszerűen, hanem a megye integrált fejlesztési programjának részeként vagy az adott település integrált településfejlesztési stratégiájában foglaltak szerint valósul meg. Megfelelt.

7.2 Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, a támogatást igénylő vállalja az azbesztmentesítést. Nem releváns.

8.1 A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. Megfelelt. Az önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosítják a kerékpárút fenntartási munkálatait.

9. 1 A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságának a javítása érekében. Megfelelt.

10.1 A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre.

A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta.

A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható. Megfelelt, lásd projekt költségvetése.

11.1 A projektnek a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálnia, és hozzá kell járulnia a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. Megfelelt.

terület-specifikus értékelési szempontok

1.1 A tervezett projekttevékenységek hatására érvényesülhetnek a megyei területfejlesztési program fenntartható települési közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó célkitűzései. (igen/nem) Igen. (5 pont)

2.1 térségi közlekedési kapcsolatok fejlődése elősegíti a társadalmi kohéziót településen belül és települések között is. Lakott területen kívüli és belüli szakasz fejlesztésére, felújítására irányul. (3 pont)

3.1 A tervezett projekttevékenységek tartalmaznak a munkaerő mobilitást elősegítő közlekedési kapcsolat fejlesztési és/vagy közlekedési módok fejlesztését szolgáló elemeket. (igen/nem) Igen (3 pont)

4.1 Az alternatív közlekedési módok népszerűsítésével, infrastruktúrájuk fejlesztésével a projekt hozzájárul-e a helyben foglalkoztatottak arányának növeléséhez (igen/nem). Igen (1 pont)

5.1 A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak-e az alternatív és/vagy a közösségi közlekedés minőségének javításával a térségi kapcsolatok intenzívvé válásához, amely elősegíti a megye belső kohéziójának erősödését. (igen/részben/nem) Igen: a projekt keretében létrejött fejlesztés több, mint két település között teremt/javít a közösségi, vagy alternatív közlekedés terén elérhetőségi kapcsolatot, mely legalább egy térségi funkcionális központ település (városi rangú település, vagy térségközpont funkcióval bíró nagyközség) elérhetőségét is tartalmazza.

5.2 Milyen fejlettségű járásban valósul meg a tervezett projekttevékenység? kedvezményezett járásban valósul meg fejlesztés - 2 pont

A programban közvetlenül érintett települések: Mesztegnyő, Marcali, Kelevíz. Közvetetten érintett települések: Kéthely, Balatonújlak, Balatonkeresztúr, illetve a Balatoni bringakörút települései.